Polityka prywatności i polityka  plików cookies

 

 • Podstawowe cele polityki prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu https://endress-polska-sp-z-o-o.myshopify.com/, zwanego dalej „Serwisem”, administrowanego przez ENDRESS Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Roosevelta 2, 66-440 Skwierzyna, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006272, o kapitale zakładowym 834,000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 7881725987 oraz numer REGON: 631156245, zwaną dalej „Endress Polska Sp. z o.o.”.

W polityce prywatności zawarte są zasady zbierania i wykorzystania danych o Użytkownikach, które obowiązują w Serwisie, w tym przy składaniu przez Użytkowników zamówień w sklepie https://endress-polska-sp-z-o-o.myshopify.com/ .

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu odpowiedniej ochrony prywatności, zgodnie z standardami określonymi w następujących przepisach prawnych:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1);
 • ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.);

 

Informuje, że w ramach Serwisu zamieszczone mogą zostać linki, które umożliwią jego Użytkownikom łatwe i bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Endress Polska Sp. z o.o.  nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz politykę plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z innych stron internetowych oraz oferowanych przez nie zasobów, dokładnie zapoznać się z dokumentem , informującym o polityce prywatności i polityce plików cookies,  jeśli takie zostały udostępnione.

 

 • Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest jest Endress Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Roosevelta 2, 66-440 Skwierzyna.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient ma możliwość skontaktowania się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: dryglas@endress-polska.pl .

 

 • Zasady zbierania danych osobowych i informacji
 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje, dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. Przeglądanie przez Użytkownika zawartości Serwisu nie wymaga podawania jego danych osobowych.
 3. Korzystanie z niektórych stosowalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, który może wiązać się podaniem danych osobowych przez Użytkownika. W przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może to ograniczyć korzystanie z niektórych stosowalności Serwisu.
 4. W ramach Serwisu zamieszczane są formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia na towary i usługi oferowane przez Endress Polska Sp. z o.o. Wypełnienie powyższych formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

 

 • Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystania
 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), oraz hasła. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych stosowalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie nie jest wymagane i zależy od indywidualnej decyzji Użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone w trakcie procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu, w celu skorzystania z jego stosowalności.
 3. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu osobowym wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytania ostawione przez Użytkownika Serwisu.
 4. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej, w celu wysłania Użytkownikowi bezpłatnego newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.

 5. W przypadku dokonania przez Użytkownika rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklei internetowym prowadzonym przez Endress Polska Sp. z o.o., zebrane tym sposobem dane osobowe niezbędne są do założenia indywidualnego Konta Klienta oraz do realizacji zamówień.
 6. Zebrane dane osobowe Użytkownika służą również do ustalania indywidualnego profilu Użytkownika oraz do odpowiedniego dostosowania zasobów Serwisu i newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawą z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 7. Informacje zbierane automatycznie, wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych np. o miejscu z którego połączenie nastąpiło, dacie i czasie połączenia, liczbie połączeń, numerze IP. Informacje te w żaden sposób nie łączą się z danymi osobowymi podanym przez Użytkownika Serwisu oraz nie służą do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji, które zbierane są automatycznie zależy wyłącznie od indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sam sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby zapoznać się z informacjami, jakie są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej.
 8. Informacje o lokalizacji, udostępniane przez przeglądarkę internetową są wykorzystywane do dopasowania zasobów Serwisu do potrzeb Użytkownika Serwisu np. szukając danych o położeniach naszych sklepów stacjonarnych.
 9. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez kompetentne organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

 

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu jest w pełni dobrowolne. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu naszych towarów, dane osobowe użytkowników przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak również ich wysyłki. Brak podania danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w bezpłatnej usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
 4. Dane osobowe podane przez Użytkownika nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

 

 • Uprawienia użytkowników
 1. Użytkownik Serwisu ma pełne prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, przeniesienia lub trwałego usunięcia, oraz do prawo do ograniczenia przetwarzania podanych przez niego danych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Opierając się na danych osobowych użytkowników Serwisu, nie będzie podejmować automatycznych decyzji, w tym decyzji będących bezpośrednio wynikiem profilowania.
 4. Użytkownikowi Serwisu przysługuje w każdej chwili prawo cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić podany przez niego adres poczty elektronicznej (adres email), na który wysyłany jest newsletter lub całkowicie zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

 

 • Polityka plików cookies
 • Poniższe informacje definiują zasady używania plików cookie („cookies”) na stronie internetowej https://endress-polska-sp-z-o-o.myshopify.com/ („strona”), której właścicielem jest Endress Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie 66-440, ul. Roosevelta 2a, KRS: 0000006272 („Spółka”).
 • Pliki cookies mogą być wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych i dlatego sugerujemy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.
 • W trakcie przeglądania strony niektóre informacje mogą być przesyłane i zapisywane na komputerze użytkownika. Dane te mają postać plików cookies i pomagają Spółce ulepszaniu strony oraz usprawniają proces obsługi klientów. Cookies są to małe pliki tekstowe, które strona wysyła do urządzenia (komputer, telefon, tablet) lub przeglądarki użytkownika, a ta może następnie zapisać je na twardym dysku użytkownika. Pliki te służą usprawnieniu poruszania się na stronie i polepszeniu komunikacji między użytkownikiem a przeglądarką internetową. Ich zadaniem jest zapamiętanie preferencji i ustawień użytkowników strony. Cookies są wolne od wirusów i złośliwego oprogramowania. Zajmowana przez nie przestrzeń na twardym dysku jest znikoma i użytkownik może je łatwo usunąć. 
 • Pliki cookie są standardową technologią w Internecie. Dzieli się je na dwa najczęściej spotykane rodzaje: tymczasowe i stałe. Tymczasowe pliki cookie („sesyjne”) są związane z aktualną wizytą na stronie. Po zakończeniu sesji następuje ich automatyczne usunięcie. Stałe pliki cookie są jednakże przechowywane na urządzeniu użytkownika. Kasują się po określonym czasie, ale są tworzone na nowo przy każdych kolejnych odwiedzinach użytkownika na stronie.
 • Informacje, które zawierają pliki cookie, są wykorzystywane do badania strony w celu dostosowywania informacji do spersonalizowanych potrzeb klientów Spółki. Służy to oszczędności czasu użytkownika i poprawia efektywność odwiedzanej przez niego strony. 
 • Plików cookie używają też serwisy, do których Spółka może odwoływać się na stronie. Spółka nie wyraża żadnej opinii co do korzystania z plików cookie przez witryny którejkolwiek osoby trzeciej i nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Spółka może odczytać tylko te informacje z tych cookies, które umieściła na urządzeniu użytkownika przy użyciu niniejszej strony. Nie ma możliwości uzyskania informacji pochodzących z innych witryn. Dzięki cookies Spółka uzyskuje dane potrzebne do tworzenia statystyk oraz oceny prawidłowości funkcjonowania strony.
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, należy w tym celu odpowiednio skonfigurować wybraną przeglądarkę internetową. Jednkaże, taka opcja może mieć wpływ na funkcjonalność strony i jej poprawne działanie
 • Dokładny opis  ustawień dotyczących przechowywania informacji przez stronę na urządzeniu Użytkownika znaleźć można w instrukcji obsługi przeglądarki. 
 • Brak zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza akceptację użytkownika dla korzystania przez Spółkę cookies stosowanych na stronie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce cookies.

 

 • Formą płatności za zamówione Towary jest przelew bankowy na rachunek bankowy ENDRESS-POLSKA. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy ENDRESS-POLSKA.

   

  

 • Kontakt

Wszelkie pytania, związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym pytania dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres: Endress Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Roosevelta 2, 66-440 Skwierzyna, endress@home.pl .