REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO https://shop-pl.endress-generator.com/

 

 • 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin serwisu internetowego określa szczegółowe zasady świadczenia przez Endress – tj. Endress Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skwierzynie, przy ul. Roosevelta 2A (kod pocztowy 66-440), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006272, posiadająca numer NIP 7881725987 oraz numer REGON 631156245, o kapitale zakładowym 834.000,00 zł usług drogą elektroniczną
  w Serwisie Endress zlokalizowanym pod adresem internetowym https://shop-pl.endress-generator.com/ a także zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Klientowi pod adresem internetowym https://shop-pl.endress-generator.com/pages/regulamin-serwisu-internetowego w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie.

 

 • 2

SŁOWNIK POJĘĆ

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Endress

Endress Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skwierzynie, przy ul. Roosevelta 2A (kod pocztowy 66-440), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006272, posiadająca numer NIP 7881725987 oraz numer REGON 631156245, o kapitale zakładowym 834.000,00 zł

Formularz rejestracyjny

usługa udostępniona przez Endress, za pośrednictwem której Klient dokonuje Rejestracji, w której Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta.

Formularz kontaktowy

usługa udostępniona przez Endress, za pośrednictwem której Klient ma możliwość skontaktowania się z Endress

Klient/Kupujący

pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu

Konsument

Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z Endress czynności prawnej, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta

usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnie adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta, umożliwiająca mu składnie zamówienia
w Serwisie, które zakładane jest w wyniku Rejestracji

Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)

Newsletter

dobrowolna usługa polegająca na wysyłaniu przez Endress wiadomości e-mail do Klientów, zawierającej informacje o charakterze marketingowym, 

OFPDG

osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rejestracja

jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu w ramach Serwisu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego. Po utworzeniu Konta Klienta w Serwisie Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą utworzenie Konta Klienta.

 

Regulamin

niniejszy regulamin Serwisu

Serwis

serwis działający pod adresem: https://shop-pl.endress-generator.com/, którego administratorem jest Endress

Towar

rzeczy ruchome oferowane przez Endress
w Serwisie 

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży zawierana drogą elektroniczną, której stronami są Klient i Endress, a której przedmiotem są Towary zakupywane przez Klienta

Usługi świadczone droga elektroniczną

usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej
i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Ustawa o prawach konsumenta

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Świadczenie usług drogą elektroniczną

wykonanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną

 

 

 • 3

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Endress zobowiązuje się do Świadczenia usług drogą elektroniczna w zakresie i zgodnie
  z niniejszym Regulaminem.
 2. W ramach Świadczenia usług drogą elektroniczną Endress umożliwia Klientowi korzystanie
  z Serwisu.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis prowadzony jest przez Endress i służy informowaniu o Endress i o asortymencie dostępnym w Serwisie. W ramach Serwisu Klient ma możliwość korzystania z następujących funkcjonalności:
 • przeglądania treści udostępnionych w Serwisie,
 • rejestrację Konta Klienta w Serwisie,
 • składanie zamówień oraz zawieranie Umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu,
 • usługę Newslettera.
 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Endress jest bezpłatne.
 3. Endress określa minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Klienta z Serwisu:
 • komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 10 Mbit/s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Endress nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych minimalnych wymagań technicznych określonych w ust. 7 powyżej.
 2. Serwis dostępny jest wyłącznie na sprzętach, które spełniają minimalne wymaganie techniczne, o których mowa w ust. 7 powyżej.
 3. Celem bezproblemowego korzystania przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do przeprowadzania aktualizacji oprogramowania wskazanego w ust. 7 powyżej.
 4. Ze względu na niezależne od Endress właściwości środowiska informatycznego, w którym funkcjonuje Klient, korzystanie z Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe,
  w szczególności w wyniku korzystania przez Klienta z różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.
 5. Klient świadomy jest, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie przez Klientów programów antywirusowych.
 6. Endress dokłada starań, aby Serwis był należycie zabezpieczony. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi powszechnie uznawanych za zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 7. Celem uchylenia wątpliwości, wszelkie płatności związane z transmisją danych podczas korzystaniem przez Klienta z Serwisu obciążają Klienta według umowy zawartej z dostawcą Internetu i nie wchodzą w zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Endress.
 8. Endress uprawniony jest do zawieszania Świadczenia usług drogą elektroniczną na okres niezbędny do wykonania działań modernizacyjnych lub konserwacyjnych Usług świadczonych drogą elektroniczną, o czym każdorazowo poinformuje Klientów z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące działania Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności można składać pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w § 11 ust. 1 powyżej.
 10. Do przeglądania treści udostępnionych w Serwisie nie jest wymagane utworzenie Konta Klienta.
 11. Z chwilą wpisania przez Klienta w wyszukiwarce internetowej adresu strony internetowej Serwisu lub skorzystania z funkcji przekierowania na stronę Serwisu dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Endress. Po zakończeniu korzystania przez Klienta z Serwisu umowa o Świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie rozwiązana.
 12. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.
 • 4

KONTO KLIENTA

 1. W ramach Serwisu Klient ma możliwość założenia Konta Klienta poprzez dokonanie Rejestracji. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta Klienta.
 2. Z chwilą założenia przez Klienta Konta dochodzi do zawarcia umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczącej założenia i prowadzenia Konta Klienta. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Konto może zostać tylko przez Klientów będących Konsumentami.
 4. Klient może mieć tylko jedno Konto Klienta.
 5. Założenie Konta Klienta jest możliwe po zapoznaniu się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowaniu.
 6. Założenie Konta Klienta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Rejestracja odbywa się w następujący sposób:
 • Klient uzupełnia Formularz rejestracyjny poprzez podanie właściwych danych,
 • celem utworzenia Konta Klienta Klient zobowiązany jest do zapoznania się
  i zaakceptowania niniejszego Regulaminu, co potwierdza zaznaczając właściwy checkbox,
 • Klient zaznacza pole „Stwórz konto” (lub ewentualne inne analogiczne pole)
 1. W Formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest podać wszystkie wymagane dane zgodnie z prawdą.
 2. Endress potwierdza zakończenie procesu Rejestracji przesyłając Klientowi potwierdzenie założenia Konta Klienta na adres e-mail podany przy Rejestracji.
 3. Celem dokonania przez Klienta Rejestracji niezbędne jest, aby sprzęt, z którego korzysta Klient spełniał minimalne wymagania techniczne, określone w § 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Po zarejestrowaniu w Serwisie Klient ma każdorazowo dostęp do Konta Klienta poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz hasła.
 5. Klient w ramach Konta Klienta ma możliwość nabywania Towarów, przeglądania swoich historii zamówień oraz poprawiania, w tym usuwania swoich danych osobowych.
 6. Klient obowiązany jest chronić swoje hasło i nie udostępniać go innym Klientom i osobom trzecim.
 7. Klient obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Endress w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie hasła. W braku powiadomienia, Klient może ponosić ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta Klienta.
 8. Endress może wypowiedzieć zawartą z Klientem umowę o Świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie założenia i prowadzenia Konta Klienta, jeżeli nastąpi jedno ze wskazanych poniżej zdarzeń:
 • Klient narusza postanowienia Regulaminu,
 • Klient podejmuje działania, które choćby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania
  w Usługi świadczone drogą elektroniczną, do których taki Klient nie ma dostępu, bądź też podejmowane przez niego działania wpływają na funkcjonowanie Serwisu,
 • Klient przy korzystaniu z Serwisu narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa Endress oraz osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste), dobre imię Endress lub zasady współżycia społecznego,
 • Klient podczas Rejestracji podał nieprawdziwe dane,
 • uległy zmianie powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenia, decyzje, postanowienia, wytyczne, interpretacje, zalecenia lub nakazy organów publicznych wpływające na wzajemne prawa i obowiązki stron,
 • ulegną zmianie warunki techniczne Świadczenia usług drogą elektroniczną przez Endress,
 • ulegnie zmianie proces zawierania Umów sprzedaży,
 • Endress zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Klient może wypowiedzieć zawartą z Endress umowę o Świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie założenia i prowadzenia Konta Klienta bez wskazywania przyczyn.
 2. Wypowiedzenie umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie założenia
  i prowadzenia Konta Klienta następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu tej umowy. Oświadczenie Klienta o wypowiedzeniu ww. umowy może zostać złożone pisemnie lub
  w drodze wiadomości e-miał na adres korespondencyjny lub adres e-miał wskazany w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Wypowiedzenie umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie założenia
  i prowadzenia Konta Klienta pozostaje bez wpływu na zawarte Umowy sprzedaży pomiędzy Endress a Klientem.
 4. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie założenia i prowadzenia Konta Klienta, Konto Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla danego Klienta – Konto Klienta zostanie usunięte z Serwisu.
 • 5

UMOWY SPRZEDAŻY ZAWIERANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Klient ma możliwość dokonania zakupu Towarów prezentowanych przez Endress w Serwisie.
 2. Informacje dotyczące prezentowanych w Serwisie Towarów nie stanowią oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, tylko zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Przez złożenie zamówienia Klient składa Endress ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Oferta wiąże Klienta wyłącznie, jeśli Endress niezwłocznie wyśle wiadomość e-mail, w której potwierdzi otrzymanie zamówienia. Wiadomość e-mail, o której mowa w zd. 1 stanowi również oświadczenie woli Endress o przyjęciu oferty, będący równocześnie momentem zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Jeśli w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez Klienta oferty, Klient nie otrzyma wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej to Umowa sprzedaży nie została zawarta, a wszelkie płatności zostaną Klientowi zwrócone.
 6. Poprzez uzupełnienie odpowiedniego checkboxu Klient wskazuje, że chce, aby Endress w związku z zamówionym Towarem wystawił fakturę i wówczas zobowiązany jest do podania danych do faktury; w przypadku, jeżeli Klient uzupełni ww. pola to zostanie mu wówczas doręczony paragon fiskalny.
 7. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu Klient wskazuje, że wyraża zgodę na dostarczenie mu dokumentu potwierdzającego płatność w formie elektronicznej (faktury lub paragonu); w przypadku, gdy Klient nie zaznaczy ww. checkboxu to zostanie mu wówczas udostępniony dokument potwierdzający płatność w formie papierowej, wysłany na adres do korespondencji wraz z Towarem.
 8. Klient może skorzystać z następujących form płatności za zamówione Towary:
 • szybki przelew online (Przelewy24),
 • za pośrednictwem systemu PayPal.
 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24, zostanie przekierowany bezpośrednio do systemu Przelewy24, w którym ma możliwość wybrania swojej instytucji finansowej (banku), do której zostanie przekierowany. Klient zobowiązany jest zalogować się do swojej bankowości elektronicznej i potwierdzić płatność. Po wykonaniu ww. czynności Klient zostanie ponownie przekierowany do Serwisu.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za pośrednictwem systemu PayPal, zostanie przekierowany do systemu PayPal. Po dokonaniu płatności Klient zostanie przekierowany do Serwisu.
 3. W razie zawarcia Umowy sprzedaży, Endress powiadomi Klienta o wysłaniu zamówionego Towaru, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail Klienta przypisany do Konta Klienta lub przy użyciu którego Klient dokonał Zamówienia. W przypadku dokonywania dostaw częściowych w ramach jednego zamówienia Endress może wysłać kilka odrębnych wiadomości e-mail dotyczących wysłania Towaru.
 4. Podane w Serwisie ceny zawierają wszystkie podatki i cła, w tym podatek od towarów i usług (jest to cena brutto).
 5. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest darmowa.
 6. Dostawa zamówionych Towarów następuje włącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Endress.
 7. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest w dni robocze, na adres dostawy podany przez Klienta.
 • 6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ENDRESS

 

 1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży należy się
  w wypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Endress nie odpowiada za skutki użycia przez Klientów Towarów niezgodnie z instrukcją obsługi
  albo z ich przeznaczeniem.
 2. Odpowiedzialność Endress wobec Klienta nie będącego Konsumentem ograniczona jest do kwoty, którą Klient uiścił za Towar. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z ww. Klientem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Endress z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.
 • 7

BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 1. Endress ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w przypadku Klientów będących Konsumentami lub OFPDG na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Reklamacje z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży mogą być składane przez Klientów, o których mowa w ust. 1 powyżej, pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail na dane teleadresowe Endress wskazane w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Składając reklamację Klient, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest:
 • podać swoje imię i nazwisko,
 • opisać na czym polega niezgodność Towaru z Umową sprzedaży,
 • podać swoje dane do korespondencji.
 1. Endress może wystąpić o wskazanie przez Klienta, o którym mowa w ust. 1, dodatkowych informacji, które służyć mają rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji.
 2. Endress zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji, która została złożona zgodnie z niniejszym Regulaminem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, termin liczy się od dnia uzyskania informacji od Klienta. Jeżeli Endress nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że Endress uznał reklamację.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Endress poinformuje Klienta na papierze lub na innym trwałym nośniku (w tym wysyłając wiadomość e-mail), wysyłając ww. informację na dane do korespondencji wskazane przez Klienta, o którym mowa w ust.1.
 4. Endress nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 5. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub OFPDG, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, z wyjątkiem ust. 7 powyżej. Wówczas stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące niezgodności Towaru z umową. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności Towaru z umową powinny być składane pisemnie lub w drodze wiadomości e-mail na dane teleadresowe wskazane w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Stosuje się odpowiednio ust. 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Jeżeli Klient nie może skorzystać z instytucji, o których mowa w ust. 1 lub w ust. 8 powyżej, to Endress świadczy na rzecz Klienta serwis Towarów, które Klient nabył od Endress. Celem skorzystania z usługi serwisu, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru, który ma być serwisowany w terminie ustalonym z Endress. Endress po otrzymaniu Towaru ustali, czy przyczynę awarii Towaru oraz czy Towar może być serwisowany. Endress przekaże Klientowi ww. informacje, a także kosztorys serwisu Towaru w wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta. Klient zobowiązany jest do akceptacji lub odrzucenia kosztorysu serwisu w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Endress ww. kosztorysu. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminie wskazanym przez Endress.
 • 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub OFPDG, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania Towaru, przy czym jeżeli zamówione Towary były dostarczane Klientowi częściami (w ramach jednego zamówienia), to wówczas termin ten jest liczony od dnia otrzymania przez Klienta ostatniego Towaru objętego zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Endress wskazany w § 11 ust. 1 Regulaminu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 11 ust. 1 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1.
 2. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Endress przez Klienta, o którym mowa w ust. 1, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 3. Zwracany Towar powinien zostać wysłany przez Klienta, o którym mowa w ust. 1 na adres Endress Polska Sp. z o.o. ul. Roosevelta 2A, 66-440 Skwierzyna.
 4. W razie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Endress i Klient, o którym mowa w ust. 1, zobowiązani są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyli.
 5. Klient, o którym mowa w ust.1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Endress niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta, o którym mowa w ust. 1, zwróci ww. Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Endress dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, o którym mowa w ust. 1, chyba że ww. Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Endress może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, o którym mowa w ust. 1, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez ww. Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient, o którym mowa w ust. 1, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Endress, Endress nie jest zobowiązany do zwrotu ww. Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, o którym mowa w ust. 1,
  w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, a w szczególności
  w przypadku, gdy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
 • 9

NEWSLETTER

 1. W ramach Serwisu Endress oferuje usługę Newslettera polegającą na przesyłaniu przez Endress informacji o charakterze marketingowym.
 2. Klient może zapisać się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu „Wysyłaj do mnie e-maile z nowościami i ofertami” (lub innym równoważnym). Zaznaczenie checkboxu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Endress informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej. Po dokonaniu przez Klienta zapisu na Newsletter, Klient otrzyma wiadomość na adres e-mail, w której Klient powinien potwierdzić chęć otrzymywania informacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Klient nie zaznaczy pola „Subskrybuj” (lub innego równoważnego) w ww. wiadomości e-mail to nie będzie otrzymywał od Endress wiadomości e-mail zawierającej informacje, o których mowa w ust. 1. Po zaznaczeniu przez Klienta pola „Subskrybuj” (lub innego równoważnego) adres e-mail Klienta zostanie dodany do listy newsletterowej.
 3. Usługę Newsletter Endress świadczy nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymania Newslettera. W tym celu Klient zobowiązany jest kliknąć w link zamieszczony w Newsletterze albo wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail Endress wskazany w § 11 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Po zrezygnowaniu przez Klienta z Newslettera adres e-mail Klienta zostanie usunięty z listy newsletterowej.

 

 • 10

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

 

Endress zobowiązał się do przestrzegania Kryteria Jakości Trusted Shops, które są dostępne pod linkiem https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_pl.pdf?__hstc=131357072.99a265337744294b740e0787aea508c4.1561420800102.1561420800103.1561420800104.1&__hssc=131357072.1.1561420800105&__hsfp=1817143912]

 

 • 11

DANE KONTAKTOWE ENDRESS

 

 1. Kontakt z Endress możliwy jest poprzez:

Adres do korespondencji pocztowej

ul. Roosevelta 2A

66-440 Skwierzyna

Adres poczty elektronicznej

biuro.endress@gmail.com

Numer telefonu

(095) 717 33 10

 1. Niezależnie od możliwości skontaktowania się z Endress poprzez dane kontaktowe wskazane w ust. 1 powyżej, Endress udostępnia również Klientom możliwość skontaktowania się
  z Endress poprzez Formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie.
 2. Celem nawiązania kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego Klient zobowiązany jest do podania co najmniej swojego imienia oraz adresu e-mail, a także podać treść wiadomości. Po uzupełnieniu ww. danych Klient celem przesłania wiadomości do Endress zobowiązany jest zaznaczyć pole „Wyślij wiadomość” (lub inne równoważne pole).

 

 • 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Endress a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Endress.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Klientów związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ewentualnych obowiązków spoczywających na Klientach zostały zawarte w dokumencie pn. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, dostępnym dla wszystkich Klientów na stronie internetowej https://shop-pl.endress-generator.com/pages/polityka-prywatnosci-i-polityka-plikow-cookies.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.
 5. Regulamin może zostać zmieniony przez Endress. Każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała jednak zastosowanie tylko do Umów sprzedaży zawartych po podaniu zmienionego Regulaminu do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem https://shop-pl.endress-generator.com/pages/regulamin-serwisu-internetowego
 6. Klient ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnego Regulaminu pod adresem internetowym https://shop-pl.endress-generator.com/pages/regulamin-serwisu-internetowego
 7. W zakresie Umów sprzedaży zawartych przez momentem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości w ww. sposób, obowiązuje wówczas Regulamin obowiązujący w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. O zmianie Regulaminu Endress poinformuje Klientów poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail przypisany do Konta Klienta, załączając w treści ww. wiadomości e-mail zmieniony Regulamin.
 9. Regulamin w zmienionej wersji wiąże Klienta, jeżeli Klient w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy o świadczenie Usług w przedmiocie Konta Klienta. Do ww. wypowiedzenia stosuje się odpowiednio §4 ust. 17 niniejszego Regulaminu.