WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

  • Adresat: Endress Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skwierzynie, przy ul. Roosevelta 2A (kod pocztowy 66-440), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006272, posiadająca numer NIP 7881725987 oraz numer REGON 631156245, o kapitale zakładowym 834.000,00
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) …………………………………………………………………………………………………
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………
  • Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………….

  • Data …………………………………………

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.